Zaprzeczenie ojcostwa czyli to nie jest moje dziecko

Zaprzeczenie ojcostwa może wydawać się dosyć skomplikowane ze względu na konieczność dostosowania się do terminów i procedur przewidzianych prawem.

Jak praktycznie każde roszczenie, również zaprzeczenie ojcostwa jest ograniczone czasowo.

Zaprzeczenie ojcostwa – kiedy

Mąż matki dziecka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu 6 miesięcy od momentu, kiedy dowiedział się, że jego żona urodziła dziecko. Wynika to z art. 63 kodeksu rodzinno opiekuńczego. Zakładając, że małżeństwo mieszka ze sobą, będzie to okres 6 miesięcy od daty porodu. Może się zdarzyć, że małżeństwo nie mieszka ze sobą i pozostaje jedynie w formalnym związku nie decydując się na rozwód. W takiej sytuacji, mąż matki będzie musiał uprawdopodobnić, że o narodzinach nie-swojego potomka dowiedział się z opóźnieniem.

W powyższej sytuacji działa zasada domniemania ojcostwa. Zgodnie z Art. 62 § 1 k.r.o. ojcem dziecka urodzonego w małżeństwie jest mąż matki. Zasada domniemania działa również 300 dni po ustaniu lub unieważnieniu małżeństwa. Zasada domniemania ojcostwa nie działa w przypadku separacji sądowej.

Kto może wytoczyć powództwo

Powództwo może wytoczyć domniemany ojciec. Wytacza je wtedy zarówno dziecku jak i jego matce. Matka dziecka również może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Wytacza je wówczas zarówno swojemu mężowi jak i dziecku. Dziecko może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa od momentu osiągnięcia pełnoletności przez okres 3 lat.

Zaprzeczenie ojcostwa po latach

Co można zrobić, gdy mąż matki dowiaduje się dopiero po wielu latach, że najprawdopodobniej nie jest ojcem dziecka, które wychowuje i na które łoży środki finansowe?

Rozwiązaniem może być art. 86 k.r.o., według którego powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć również prokurator. Prokurator nie jest związany żadnym terminem, czyli upływ 6 miesięcy nie ma tu znaczenia. Jest jednak wcale nie małe „ale”. Prokurator ma stać na straży przestrzegania prawa. Prokurator nie reprezentuje ani dziecka ani ojca ani domniemanego innego ojca. Kierując się art. 7 kpc prokurator może wszcząć postępowanie, o ile wymaga tego ochrona praworządności, prawa obywateli lub interesu społecznego. Prokurator może odmówić wszczęcia postępowania o zaprzeczenie ojcostwa, jeśli uzna, że byłoby to sprzeczne np. z interesem społecznym.

Składanie wniosku  do prokuratury

Składając wniosek do prokuratury należy uprawdopodobnić, że nie jest się biologicznym ojcem dziecka. Tu wystarczą testy DNA.  Dodatkowo należy posłużyć się argumentami, które przemawiałyby za wytoczeniem powództwa z punktu widzenia prokuratury a nie z punktu widzenia ojca lub matki dziecka.

Kiedy nie jest to  możliwe.

Nie można wytoczyć powództwa o zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka lub w przypadku, gdy dziecko było poczęte w wyniku zabiegu medycznego, na które ojciec dziecka wyraził zgodę.