Utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez jednego z rodziców

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem jest częstym środkiem, po jaki sięgają byli małżonkowie lub partnerzy, by mścić się za rozpad związku lub rozwód. Taka sytuacja dotyczy zazwyczaj ojców, którzy czasem latami nie mogą zobaczyć się z dzieckiem, bo albo jest chore, albo się uczy do klasówki, albo jest u dziadków.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem nie może być jednak formą karania byłego partnera lub małżonka za rozwód lub rozstanie.

Podstawowym instrumentem prawnym, który może zapobiec takiemu zachowaniu, jest kara pieniężna.

Jeśli była żona / partnerka lub były mąż / partner nie stosuje się do orzeczenia sądu w sprawie kontaktów z dzieckiem albo te kontakty utrudnia lub uniemożliwia, można wystąpić o nałożenie kary pieniężnej na nią / na niego. W tej sytuacji należy złożyć wniosek. Do wniosku dołącza się odpis orzeczenia sądu o kontaktach lub ugody zawartej przed mediatorem albo sądem. Bardzo ważnym elementem wniosku jest wskazanie konkretnych zachowań byłej partnerki lub byłego partnera, które utrudniło lub uniemożliwiło kontakt z dzieckiem. Należy zatem wskazać konkretne zachowania, za które kara miałaby być nakładana. Sąd wysłucha obu stron i może zagrozić osobie, która jest odpowiedzialna za utrudnianie kontaktów z dzieckiem, nałożeniem kary pieniężnej. Kara pieniężna będzie adekwatna do sytuacji finansowej takiej osoby.

Ta zdawałoby się beznadziejna sytuacja uległa jednak polepszeniu.

Ten z rodziców, któremu bezprawnie ogranicza się kontakt z dzieckiem, może również dochodzić zadośćuczynienia za doznane krzywdy wynikające z braku możliwości kontaktu z dzieckiem. Podstawą do wytoczenia wyżej wymienionego roszczenia jest art 448 Kodeksu Cywilnego. Stanowisko takie potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego z Gdańska z dnia 15 lipca 2015 o sygnaturze I Aca 202/15. W Wyroku uznano, że pozwana matka godziła w dobro osobiste powoda, ojca dzieci, ograniczając jego kontakty zarówno osobiste jak i telefoniczne z córkami. Utrudnianie kontaktów z dzieckiem doprowadziło do całkowitego ich zerwania. Zerwanie kontaktów z córkami przysporzyło powodowi cierpień emocjonalnych, toteż możliwe stało się dochodzenie praw przez ojca dziewczynek na podstawie art. 448 kc.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – inne konsekwencje.

Należy tu również nadmienić, że utrudnianie kontaktów z dzieckiem i manipulowanie dzieckiem, nastawianie go przeciwko drugiemu z rodziców może stanowić podstawę do ograniczenia władzy rodzicielskiej dla tego z rodziców, który stosuje takie metody.

Można również wystąpić o zwrot uzasadnionych wydatków poniesionych w celu kontaktu z dzieckiem. Może to być np. koszt benzyny, hotelu lub biletu na środek transportu.

Oczywiście ta procedura zabiera trochę czasu. Jednak coraz częściej udaje się uzyskać realne korzyści: spotkanie z dzieckiem i karę pieniężną za utrudnianie kontaktów z dzieckiem.