Rozwód – co warto wiedzieć nim złożysz pozew o rozwód

Rozwód jest sprawą sądową odrębną od innych, co skutkuje między innymi tym, że nie stosuje się pewnych przepisów, które znajdują zastosowanie w innych sprawach cywilnych. Dotyczy to na przykład  art. 339.§ 2 kpc. Artykuł ten przewiduje, że „przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa”. 

Jeśli zatem strona pozwana nie wchodzi w spór, nie pojawia się na wyznaczonych posiedzeniach sądu, o których była prawidłowo poinformowana, sąd może wydać wyrok zaoczny i uznać twierdzenia strony powodowej za prawdziwe.

Rozwód charakteryzuje się jednak odmiennością. Oznacza to ,że sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe nawet pod nieobecność strony pozwanej.  Postępowanie będzie przeprowadzone w obowiązkowym zakresie.

 Zgodnie z art. 441 KPC celem postępowania dowodowego w sprawie o rozwód lub separację jest ustalenie:

 • Okoliczności rozkładu pożycia małżeńskiego
 • Okoliczności dotyczące małoletnich dzieci stron i ich sytuacji
 • W sytuacji, gdy strona pozwana uznaje powództwo, ustalenie powodu, który skłonił stronę pozwana do uznania powództwa
 • Kto ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego, chyba, że strony zgodnie złożyły wniosek o nieorzekanie o winie.

Rozwód – o co może zapytać sąd na rozprawie?

 • Dokładna data zawarcia związku małżeńskiego
 • Czas i przyczyny rozpadu małżeństwa.
 • Czy strony prowadzą wspólne gospodarstwo lub od kiedy go nie prowadzą
 • Kiedy zanikła więź emocjonalna między małżonkami
 • Czy strony współżyją lub kiedy ustało pożycie małżeńskie
 • Czy strony nadal się kochają
 • Czy strony mają wspólne małoletnie dzieci lub dzieci pochodzące z innych, wcześniejszych związków lub związków pozamałżeńskich, na utrzymanie których łożą środki finansowe
 • Czy strony widzą szansę na uratowanie małżeństwa

Rozwód – co może być dowodem w sprawie

Najczęściej stosowanymi dowodami w sprawie o rozwód są:

 • Przesłuchanie stron i świadków
 • Odpis aktu ślubu, odpisy aktów urodzenia dzieci
 • Zaświadczenia i świadectwa szkolne,
 • Wyroki sądowe, kopie akt sądowych
 • Zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia z pracy
 • Wydruki bankowe
 • Opinie biegłych lekarzy, psychologów i OZSS (dawniej RODK)
 • Wywiad środowiskowy
 • Zdjęcia, nagrania filmów, wiadomości SMS i mailowe, konwersacje na forach internetowych i mediach społecznościowych, billingi rozmów telefoniczych

Rozwód – co jest kluczowe dla pozytywnego i dosyć szybkiego rozstrzygnięcia sprawy

Jak już pisaliśmy, w czy można nie dostać rozwodu, tak można. Kluczowym dla pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy wydaje się poprawne sformułowanie pozwu, dołączenie odpowiednich dowodów wspierających pozew i poczynienie ustaleń dotyczących opieki nad małoletnimi dziećmi.