Prawo pobytu cudzoziemca w Polsce po rozwodzie

Prawo pobytu cudzoziemca w Polsce po rozwodzie jest pytaniem, jakie często zadają nasi klienci. Rosnąca liczba zarówno małżeństw jak i rozwodów międzynarodowych wiąże się z kwestią legalnego pobytu rozwiedzionego małżonka– cudzoziemca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po ustaniu małżeństwa. 

Prawo pobytu cudzoziemca w Polsce po rozwodzie – co mówią przepisy

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650) cudzoziemcowi udziela się prawo pobytu czasowego dla członka rodziny obywatela Polski, gdy pozostaje w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim z obywatelem Polski. Natomiast zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony na jego wniosek, jeżeli pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z powołanym przepisem nie ma znaczenia, czy toczy się postępowanie rozwodowe, czy też małżonkowie pozostaję w separacji faktycznej. O ile strony nie zawarły małżeństwa w celu ominięcia przepisów prawa, to pobyt stały cudzoziemcowi się należy i może zostać cofnięty tylko w wskazanych w ustawie sytuacjach.

Co w przypadku rozwodu przed upływem 3 lat

Uzyskanie rozwodu przed upływem wskazanych wyżej 3 lat pozbawia cudzoziemca prawa do wnioskowania o pozwolenie na stały pobyt, oczywiście na podstawie tego kryterium. Jeśli cudzoziemiec spełnia także inną przesłankę do otrzymania takiego pozwolenia, może wnioskować o pobyt na tej podstawie. Należy jednak pamiętać, że pozwolenie takie może zostać cofnięte, jeśli cudzoziemiec rozwiedzie się w ciągu 2 lat od dnia, w którym udzielono mu zezwolenia na pobyt stały.

Praktyka pokazuje, że dla zagranicznych Klientów ma to ogromne znaczenie. Wielu z nich decyduje się z premedytacja przedłużać rozwód pomimo trudnej sytuacji w domu. Robią tak, żeby nie utracić prawa do ubiegania się o pozwolenie na pobyt stały.

Często jednak sytuacja zmusza do szybkiego rozwodu i nie pozwala czekać na upływ wymaganego terminu. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest staranie się o uzyskanie pozwolenia na pobyt ze względu na pracę lub prowadzenie działalności gospodarczej ewentualnie kontynuowanie studiów w przypadku klientów, którzy spełniają określone kryteria.