Egzekucja alimentów z zagranicy. Dochodzenie alimentów za granicą.

Egzekucja alimentów z zagranicy jest jak najbardziej możliwa. Procedury, według których egzekwowane będą alimenty, regulowane są zarówno przez konwencje międzynarodowe jak i umowy dwustronne między Polską a innymi państwami.  Kluczowym jest pytanie, gdzie przebywa osoba obowiązana do płacenia alimentów.  Czy dłużnik jest w którymś z państw Unii Europejskiej czy poza Unią Europejską. 

Jeżeli dłużnik alimentacyjny przebywa na terenie Unii Europejskiej, zastosowanie będzie miało Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku. Jest to rozporządzenie w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.  Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 czerwca 2011 roku. Procedura może być stosowana tylko do wyroków zasądzających alimenty, które zostały orzeczone po 1 marca 2002 roku.

Wyjątek stanowi tu Królestwo Danii, gdzie wyżej wymienione Rozporządzenie nie ma zastosowania.

Wniosek o egzekucję alimentów z zagranicy.

Egzekucja alimentów z zagranicy wszczynana jest na wniosek. Należy wypełnić część B wniosku w polskiej wersji językowej oraz wersję w języku rzędowym kraju, w którym egzekucja będzie prowadzona. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty.

W sytuacji gdy dłużnik alimentacyjny mieszka poza Unią Europejską, zastosowanie będzie miała Konwencja Nowojorska z dnia 20 czerwca 1956 roku o dochodzeniu roszczeń za granicą. Wniosek składa się do Prezesa Sądu Okręgowego na specjalnym formularzu dostępnym w sądzie lub na stronie internetowej sądu.

Gdy egzekucja alimentów z zagranicy jest niemożliwa.

Pamiętajmy również o ułatwieniach wprowadzonych przez Fundusz Alimentacyjny. Ułatwienie dotyczy osób, które mają kłopoty z otrzymaniem alimentów zasądzonych od osób przebywających za granicą. Ułatwienie wynika z przyjętej w ustawie definicji bezskutecznej egzekucji. Bezskuteczna egzekucja alimentów z zagranicy jest wówczas, gdy nie można wszcząć lub prowadzić egzekucji wobec dłużnik alimentacyjnego przebywającego za granicą, gdy nie można wskazać miejsca zamieszkania dłużnika za granicą lub gdy brak jest podstaw prawnych do wszczęcia czynności mających na celu wykonanie tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

Wierzyciel składa w takiej sytuacji wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w gminie swojego zamieszkania. Wierzyciel powinien wykazać bezskuteczność egzekucji zaległych świadczeń alimentacyjnych od dłużnika.