Czy można nie dostać rozwodu? Dlaczego sąd go nie dał?

Czy można nie dostać rozwodu, pomimo zaistnienia przesłanek do niego. Takie pytanie często stawiają sobie osoby, które właśnie złożyły lub mają zamiar złożyć pozew o rozwód do sądu.

Otóż tak, może się tak zdarzyć, nawet jeśli Wasze małżeństwo istnieje już tylko na papierze i właśnie układasz sobie życie na nowo.

Następujące sytuacje mogą doprowadzić do braku orzeczenia o rozwodzie:

  • dobro małoletnich dzieci
  • zasady współżycia społecznego
  • o rozwód wystąpiła osoba wyłącznie winna rozpadowi małżeństwa.

Małżonkowie często nie zdają sobie sprawy, że sąd może nie orzec rozwodu pomimo zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Główną przyczyną odmowy orzeczenia rozwodu przez sąd jest w takiej sytuacji dobro małoletnich dzieci, które ucierpiałoby na skutek rozwodu rodziców. Wpływ na decyzję sądu będzie miał wiek dzieci, ich stopień dojrzałości emocjonalnej i stan zdrowia. Sąd może ocenić, czy ewentualny rozwód nie spowodowałby osłabienia więzi między dziećmi a tym z rodziców, które nie mieszkałoby na stałe z dziećmi. Również spór między małżonkami dotyczący sposobu wykonywania pieczy rodzicielskiej, czyli wychowywania dzieci może spowodować, iż sąd nie udzieli rozwodu małżonkom.

Sąd nie sprzeciwi się rozwodowi, jeśli środki na utrzymanie dzieci będą zapewnione a kontakty z obojgiem rodziców nie będą utrudniane. (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 31 grudnia 1951 roku, C 625/51).

Najczęstszym sposobem, by ustalić sytuację dzieci jest wywiad środowiskowy przeprowadzany przez kuratora zawodowego oraz opinia OZSS (dawniej RODK).  Zarówno wywiad jak i opinie są przeprowadzane na koszt stron.

Jak rozwiązać kwestię małoletnich dzieci.

Jednym ze sposobów na rozwiązanie kwestii małoletnich dzieci jest opracowanie rodzicielskiego planu wychowawczego i wystąpienie o opiekę naprzemienną.

Czy można nie dostać rozwodu, jeśli sąd ustali, że rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego? Tak, taka sytuacja jest możliwa.  Zasady współżycia społecznego to dosyć szerokie i niezbyt ostre  pojęcie. Wiele sytuacji można uznać za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie ma jednoznacznej definicji tego pojęcia. Może to być na przykład nieuleczalna choroba pozwanego małżonka.

Czy można nie dostać rozwodu również wtedy, gdy o rozwód wystąpiła osoba wyłącznie winna rozpadowi pożycia małżeńskiego? Można w takiej sytuacji nie dostać rozwodu, ale pozwany współmałżonek musi skutecznie udowodnić wyłączną winę małżonkowi, który wystąpił o rozwód. Wyłączna wina to na przykład zdrada małżeńska, rażące zaniedbywanie rodziny i jej potrzeb bytowych oraz emocjonalnych, hazard, alkoholizm.

Polskie prawo nie wprowadza zróżnicowania stopnia winy, na np. 20% i 80%. Oznacza to, że nie można uzyskać orzeczenia o wyłącznej winie współmałżonka, jeśli udowodni on drugiej stronie nawet małą winę.

Pozostaje dobrze przygotować się do sprawy rozwodowej, dotyczy to obu stron, jeśli strony uzgodniły, że chcą się rozstać, mieć dobrze napisany pozew i powołanych wiarygodnych świadków.