Cudzoziemiec w sprawie karnej w Polsce

Cudzoziemiec w sprawie karnej w Polsce– czego powinien się spodziewać i jakie ma prawa. Jaki jest podstawowy gwarant obrony cudzoziemca w sprawie karnej w Polsce.

W Polsce z roku na rok przybywa cudzoziemców angażujących się w działalność biznesową. Cudzoziemcy nie stanowią jeszcze w naszym kraju bardzo licznej grupy, niemniej jednak ich liczba stale rośnie. Szanse inwestycyjne oraz ułatwienia imigracyjne będą skłaniać do przyjazdu osoby z bardziej odległych i odmiennych kulturowo rejonów. Pochodzenie z państw o innej kulturze prawnej i odmiennym sposobie prowadzenia biznesu może zwiększać ryzyko nieświadomego łamania norm prawa karnego.

Cudzoziemcy muszą zatem być świadomi swoich praw, które gwarantują im możliwość skutecznej obrony w sprawie karnej w Polsce.

Cudzoziemiec w sprawie karnej w Polsce – udział tłumacza

Standardem powinien być udział tłumacza w toku całego postępowania karnego, który został przewidziany w przepisie art. 72 § 2 k.p.k. i odnosi się zarówno do postępowania przygotowawczego (dochodzenia lub śledztwa), jak i jurysdykcyjnego (przed sądami każdej instancji) z udziałem cudzoziemca.

Zasada działania z urzędu wymaga, by organ procesowy samodzielnie decydował o korzystaniu z bezpłatnej pomocy tłumacza każdorazowo, gdy poweźmie wiedzę o niewystarczającej znajomości języka przez oskarżonego. Nie wydaje się, żeby oskarżony nieposługujący się w sposób dostateczny językiem polskim mógł zrzec się uprawnienia wynikającego z treści art. 72 § 1 k.p.k. Do takiego wniosku skłania również reguła doręczania odpisów określonych orzeczeń oraz aktu oskarżenia wraz z tłumaczeniem wyrażona w art. 72 § 3 k.p.k.

Skoro ustawa nakazuje stosować do tłumacza odpowiednio przepisy dotyczące biegłych (art. 204 § 3 k.p.k.), to na mocy art. 195 k.p.k. do pełnienia czynności tłumacza obowiązany będzie nie tylko tłumacz przysięgły, lecz także osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią znajomość danego języka. Zgodnie z utrwalonym w judykaturze stanowiskiem nie ma żadnej różnicy w ocenie opinii biegłego złożonej przez biegłego sądowego lub przez innego biegłego powołanego w określonej sprawie przez organ procesowy. Często zdarza się, że cudzoziemiec w sprawie karnej w Polsce chce korzystać z pomocy osoby, która włada jego językiem ojczystym, ale nie ma uprawnień tłumacza, i nie otrzymuje takiej możliwości. Jest wtedy zmuszany czekać np. dobę w areszcie bo organy ścigania czekają na stawiennictwie tłumacza przysięgłego.

Przepis art. 72 k. p. k. stanowi element gwarancji procesowych przysługujących oskarżonemu również na podstawie art. 6 ust. 3 lit. e europejskiej konwencji praw człowieka i podstawowych wolności. Przytoczony przepis stanowi, że każdy oskarżony o popełnienie czynu zabronionego ma co najmniej prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza. Oznacza to, że Skarb Państwa ponosi koszty związane z udziałem w postępowaniu tłumacza w zakresie koniecznym dla zapewnienia oskarżonemu jego prawa do obrony (art. 619 § 3 k.p.k.).

Cudzoziemiec w sprawie karnej w Polsce – jakie terminy

Cudzoziemiec w sprawie karnej w Polsce powinien uważać natomiast w przypadku terminu do złożenia środka zaskarżenia Treść przepisu art. 72 § 3 k. p. k. nie uzależnia doręczenia odpisu orzeczenia wraz z tłumaczeniem na język ojczysty oskarżonego od złożenia przez niego stosownego wniosku. Doręczenie następuje z urzędu. Zatem termin do wniesienia środka odwoławczego biegnie od daty doręczenia orzeczenia. Z kolei zdaniem części praktyków dla biegu terminu wniesienia środka odwoławczego przez cudzoziemca niewładającego językiem polskim nie liczy się ogłoszenie tekstu polskiego postanowienia, lecz data doręczenia tegoż postanowienia w języku ojczystym cudzoziemca. Stanowiska te są rozbieżne dlatego doradza się, aby cudzoziemiec w sprawie karnej w Polsce korzystał z usług kancelarii prawnej, która od momentu zatrzymania będzie dbała o jego interesy.