Alimenty z zagranicy – co warto wiedzieć

Alimenty z zagranicy regulowane są przez przepisy unijne i zharmonizowane z nimi przepisy polskie.  Pozwalają one  wierzycielom alimentacyjnym, sięgnąć po przychody osiągane przez dłużników za granicą, by zaspokoić należności alimentacyjnych.

Alimenty z zagranicy – jaka procedura?

Procedura dotycząca transgranicznych roszczeń alimentacyjnych została uregulowana w Rozporządzeniu Rady(WE) NR 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE L z dnia 10 stycznia 2009 r.).

Alimenty z zagranicy – nie znam adresu dłużnika alimentacyjnego

Ułatwieniem dla wierzycieli jest okoliczność, że alimenty z zagranicy mogą być egzekwowane , nawet jeśli wierzyciel nie zna adresu dłużnika. Jedyne potrzebne dane to kraj, w którym dłużnik przebywa oraz ostatni znany adres. Wystarczające zatem okażą się informacje, że dłużnik przybywa np. w Holandii, czy w innym państwie członkowskim oraz podanie ostatniego znanego wierzycielowi miejsca pobytu dłużnika. Organ w państwie, do którego trafi wniosek o odzyskanie należności alimentacyjnych, podejmuje we własnym zakresie działania.  Działania te, mające na celu ustalenie dokładnego miejsca pobytu dłużnika, nie obciążą  wierzyciela, który chce ściągać alimenty z zagranicy,  jakimikolwiek kosztami. Takie czynności mogą wprawdzie przedłużyć procedurę o kilka miesięcy, ale za to nie skazują z góry wniosku na niepowodzenie. Dodatkowo każda inna informacja o dłużniku, jaką dysponuje wierzyciel np. PESEL, dane z dowodu osobistego, imiona rodziców, poprzedni pracodawca, nazwiska i adresy członków rodziny dłużnika, dane dotyczące pojazdu lub nieruchomości, których dłużnik jest właścicielem, informacje o US, czy ZUS mogą okazać się pomocne.

Alimenty z zagranicy – gdzie złożyć wniosek i  z jakimi załącznikami?

Wniosek o wykonanie orzeczenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych za granicą to składa wierzyciel alimentacyjny lub jego ustanowiony pełnomocnik. Wniosek o alimenty z zagranicy składany jest do Sądu Okręgowego właściwego dla miejsca pobytu wierzyciela. Sąd polski ustala organ centralny za granicą, któremu wniosek zostanie przekazany.

Do wniosku, o którym mowa powyżej powinny zostać załączone następujące dokumenty:

  • wyciąg z orzeczenia/ ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych wydawany przez sąd polski na formularzu, zawierający informacje o wierzycielu, dłużniku oraz o zobowiązaniu alimentacyjnym m.in. jego kwocie
  • dokument wykazujący stan zaległości i podający datę ich wyliczenia, w którym wskazuje się kwoty należne od dłużnika a także kwoty już otrzymane (wierzyciel uzyska informację w sądzie, jak taki dokument sporządzić).
  • odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego.

Alimenty z zagranicy – dlaczego warto złożyć wniosek o ich  za pośrednictwem sądu polskiego?

Wierzyciel nie jest obciążany kosztami egzekwowania należności alimentacyjnych jak również  nie musi znać adresu pocztowego dłużnika w innym kraju. Od wierzyciela nie wolno wymagać tłumaczeń.  Nie ma zatem także dodatkowych kosztów tłumacza. Dużą zaletą jest efektywna współpraca sądu polskiego z organami centralnymi w innych państwach członkowskich. Oparta jest ona przede wszystkim na najszybszych i najskuteczniejszych dostępnych ich sposobach komunikowania się.

Uproszczona procedura przekazywania wniosków o wykonanie orzeczenia zasadzającego alimenty za pośrednictwem sądu polskiego wprowadzona na obszarze wspólnotowym niejednokrotnie decyduje o zaspokojeniu wierzyciela alimentacyjnego. Warto zatem z tej procedury korzystać, ponieważ z korzyścią dla wierzyciela główny ciężar aktywności został przerzucony na sąd a dochodzenie alimentów od dłużników przebywających za granicą dotyczy przede wszystkich krajów UE. Alimenty z zagranicy ściągane są dla polskich wierzycieli najczęściej  w Anglii, Niemczech i Irlandii.