Alimenty na byłego małżonka po rozwodzie – kto, komu i ile zapłaci?

Alimenty na byłego małżonka po rozwodzie budzą największe po opiece nad dziećmi emocje u rozwodzących się osób. Nie można się temu dziwić. Niekorzystny wyrok może oznaczać spore dodatkowe wydatki przez wiele lat.

Wyrok rozwodowy oznacza nie tylko zakończenie małżeństwa. Ma on również skutki majątkowe i finansowe.

W polskim wyroku rozwodowym decyduje się, czy lub kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Sąd może jednak zrezygnować z tego na wspólny wniosek obu stron.

W wyroku rozwodowym może być stwierdzone, że:

– obie strony ponoszą winę za rozpad małżeństwa

– jedna ze stron ponosi wyłączną winę za rozpad

– sąd rezygnuje z określenia strony winnej rozpadowi

Osoba winna rozpadowi małżeństwa – dlaczego to takie ważne?

Często jesteśmy pytani, dlaczego określenie osoby winnej rozpadowi małżeństwa jest takie ważne. Nasi mandanci chcą „po prostu się rozwieść i zapomnieć o całej sprawie”. Skutkiem określenia osoby winnej rozpadowi może być płacenie alimentów na byłego małżonka po rozwodzie. Przy czym prawomocny wyrok rozwodowy pozostaje wiążącym w sprawie o alimenty.

Alimenty na byłego małżonka po rozwodzie – kto, komu i ile?

Art. 60 polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nazywa sytuacje, w których rozwiedziony małżonek jest zobowiązany do płacenia alimentów po rozwodzie byłemu współmałżonkowi. Małżonek, który został określony jako wyłącznie winny rozpadowi małżeństwa i na żądanie byłego małżonka niewinnego rozpadowi małżeństwa, zaspokoić uzasadnione potrzeby niewinnego współmałżonka, gdy na skutek rozwodu nastąpiło wyraźne pogorszenie sytuacji finansowej małżonka niewinnego rozpadowi małżeństwa.

Obowiązek płacenia alimentów po rozwodzie byłemu małżonkowi kończy się , gdy mający prawo do alimentów były małżonek zawrze ponownie małżeństwo. Nie obowiązuje to jednak w przypadku ponownego związku małżeńskiego byłego małżonka zobowiązanego do płacenia alimentów.

Według art. 60 § 3 obowiązek alimentacyjny dla małżonka obowiązanego do płacenia alimentów, ale nie uznanego za winnego rozpadowi małżeństwa kończy się 5 lat po rozwodzie. Sąd może przedłużyć okres płacenia alimentów na wniosek drugiej strony i przy istnieniu ważnych i wyjątkowych okoliczności (nieuleczalna, ciężka i długa choroba, bezrobocie) .

Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadowi małżeństwa, nie ma prawa do alimentów po rozwodzie w Polsce, nawet gdyby sam popadł w niedostatek.

Polski sąd decyduje następnie o opiece nad małoletnim dzieckiem, prawo do widzeń rozwiedzionych małżonków z małoletnimi dziećmi i o wysokości alimentów na dzieci.

Egzekucja alimentów z zagranicy. Dochodzenie alimentów za granicą.

Egzekucja alimentów z zagranicy jest jak najbardziej możliwa. Procedury, według których egzekwowane będą alimenty, regulowane są zarówno przez konwencje międzynarodowe jak i umowy dwustronne między Polską a innymi państwami.  Kluczowym jest pytanie, gdzie przebywa osoba obowiązana do płacenia alimentów.  Czy dłużnik jest w którymś z państw Unii Europejskiej czy poza Unią Europejską.  Read more

Rozwód w czasie ciąży

Rozwód w czasie ciąży: czy jest możliwy?

Czy rozwód w czasie ciąży jest możliwy. To pytanie zadają nam klienci coraz częściej. Mamy tu dwie możliwości. Ojcem dziecka jest aktualny z prawnego punktu widzenia mąż kobiety w ciąży lub jej nowy życiowy partner.

Read more

Opieka i władza rodzicielska nad dzieckiem po rozstaniu się rodziców.

Opieka i władza rodzicielska nad dzieckiem po rozstaniu się rodziców jest jednym z ważniejszych elementów, jakie byli małżonkowie lub partnerzy muszą ustalić.
Na mocy dotychczasowych przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 25 lutego 1964 roku, obowiązujących do 28 sierpami 2015 roku rodzice, którzy chcieli pozostawienia wspólnej władzy rodzicielskiej, musieli sporządzić porozumienie rodzicielskie. Wprawdzie ustawa nie precyzowała, że porozumienie ma być sporządzone na piśmie, ale sądy tego oczekiwały i wymagały. Bez takiego porozumienia sądy musiały powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców.
Read more